Smluvní podmínky

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb).Poskytovatel zdravotních služeb: Dental Care Jih s.r.o., IČ: 048 63 003, dále též jako „DentalCare“ či „DENTALCARE“ či „poskytovatel“.
Termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona. Termínem „lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky. Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.

Povinnosti Dentalcare

DENTALCARE se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a vnitřními řády DentalCare. DENTALCARE se zavazuje vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů. DENTALCARE nakládá s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými přepisy. Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem. V případě existence více možných variant léčby seznámí DentalCare pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností. DentalCare je povinen objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání pacientů. DentalCare je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/pacient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl. DentalCare je povinen korektně komunikovat (před ošetřením) i následně zúčtovat (po ošetření) poskytnuté zdravotní služby. DentalCare si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:

 • pacient nedodržuje navržený léčebný postup
 • pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
 • pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů
 • požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
 • z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

Povinnosti pacienta

Pacient je povinen:

 • dodržovat navržený léčebný postup
 • řídit se vnitřním řádem poskytovatele
 • pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
 • pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) zdravotních rizik
 • akceptovat  pravidelné preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jakou nezbytnou součást léčby
 • poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu
 • dbát o vysoký standard své zubní hygieny

Pacient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygienistky. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit – ústně, telefonicky či e-mailem. Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně. Pacient si musí být vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace.

Pro případ absence (dle předchozího odstavce) tímto obě strany sjednávají smluvní pokutu. Smluvní pokuta je dána násobkem minutové sazby ordinace (zpřístupněna v ceníku) a sjednané plánované délky ošetření. Smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat pacientovi. Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení.

Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem – osobně na recepci DENTALCARE, prostřednictvím elektronické pošty na info@dentalcarecb.cz nebo SMS zprávou na tel. číslo 608 110 440.

Nadstandardní stomatologie

DentalCare nabízí širokou škálu výkonů nadstandardních stomatologie, s orientací na kvalitu, nejmodernější technologie a mini-invazivní (bezbolestné) výkony. Pro umožnění bezbolestného výkonu pacient souhlasí s aplikací lokální anestezie volenou lékařem dle momentálního zdravotního stavu pacienta. I v oblasti nadstandardní péče vždy existuje více variant léčby a pacient dostává na výběr z několika možností. Pacient je vždy informován o možných variantách péče a jejich cenách – ještě před poskytnutím ošetření. Klinika DentalCare však poskytuje excelentní stomatologii za regionální ceny, navíc s „DentalCare bonusem pro pojištěnce“.

Dentalcare bonus pro pojištěnce a cenová ujednání

Klinika DentalCare nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, pacient přesto plně uplatní své zdravotní pojištění. Pojišťovny v ČR hradí pouze malou část nákladů kvalitní stomatologie, a navíc jen při použití levných (zastaralých) materiálů a postupů. Úhradu přitom podmiňují složitými pravidly a znevýhodňují pacienty volící kvalitu (pojišťovny hradí pouze nejjednodušší formu výkonu s nejlevnějším materiálem, na kvalitnější postupy či materiály pojišťovny nepřispívají vůbec nic!). DentalCare proto poskytuje vlastní (spravedlivější) systém slev pro pojištěnce. DentalCare pacientům vždy odečítá odpovídající úhradu systému VZP. Klinika DentalCare nabízí pouze kvalitní péči a moderní stomatologii. Kompromisní výkony „zdarma“ klinika neprovádí. Každý pojištěnec však bez omezení čerpá to, na co má nárok! Z ceny výkonů je ve smyslu výšeuvedeného odečítána odpovídající úhrada systému VZP a rozdíl (doplatek) je hrazen pacientem.

DentalCare je povinen zpřístupnit v čekárně seznam cen svých zdravotních služeb, včetně odpočtů (slev) pro pojištěnce a finálních doplatků pacienta.

Individuální možné varianty léčby a cenový návrh pro daného pacienta sdělí lékař pacientovi na základě vyšetření, a to před vlastním léčebným výkonem. U rozsáhlých (klinicky i cenově náročných) rekonstrukčních výkonů připraví lékař pacientovi písemný cenový plán. V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena finálně navýšena pouze dle aktuální minutové sazby ordinace. Minutová sazba ordinace je zpřístupněna v ceníku poskytovatele s tím, že minutová sazba ordinace dentální hygienistky je cca 50% vůči sazbě ordinace stomatologa. Smyslem „levné“ dentální hygieny je orientace na včasnou prevenci. Minutová sazba (MS) reprezentuje veškeré náklady za výkon ordinace – zahrnující odbornou práci, použité technologie i běžné (standardní) materiály a zajištění hygienického režimu ordinace. Speciální materiály (jednorázové nástroje, speciální hmoty, atd.), implantáty a protetické výrobky nejsou zahrnuty v minutové sazbě a účtují se pacientovi zvlášť.

Úhrada se provádí vždy na základě detailní specifikace pro pacienta. Platba probíhá hotově či platební kartou. V případě externí výroby protetických výrobků či nákupu specifických implantátů je vyžadována zálohová platba ve výši 50%.

Dentalcare kredit

Složená částka Bonus (%) Navýšení kreditu Finální kredit
20.000,- 5% 1.000,-  21.000,-
30.000,- 6% 1.800,-  31.800,-
50.000,- 8% 4.000,-  54.000,-
100.000,- 10% 10.000,-  110.000,-

DentalCare kredit je způsobem, jak zvýhodnit cenu u rozsáhlejších (dražších) rekonstrukčních výkonů či zajistit paušální „rodinnou“ slevu. Složí-li pacient při sjednání termínu ošetření na recepci kredit (hotově či bankovní kartou), bude cena příštích plánovaných ošetření zvýhodněna dle následujícího:

Reklamace

DentalCare poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny výplně a protetické práce (korunky, můstky). Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.). Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou: nedbalost k ústní hygieně, neuposlechnutí lékařského doporučení, nesprávné používání protézy, neléčená dysfunkce čelistního kloubu, systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.), zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.

Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

Závěrečná ujednání

Smlouva vstupuje v platnost dnem registrace pacienta – jeho podpisu a vyjádření souhlasu na registračním formuláři. Text podmínek je pacientovi k dispozici na webu www.dentalcarecb.cz i na recepci DentalCare.

Instagram